KenCert là một tổ chức chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý (ISO 9000, ISO 14000, HACCP/ISO 22000, OHSAS 18000, ….) và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, Codex,..), tiêu chuẩn khu vực (EN,…) hoặc tiêu chuẩn nước ngoài (BS, JIS, ASTM,…). Ngoài ra, KenCert còn nỗ lực tham gia công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm như phân bón, thức ăn gia súc, café,…
Chứng nhận hợp chuẩn
ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường, có thể ...
ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng, được Tổ ...
Chứng nhận sản phẩm là một biện pháp đảm bảo sự phù hợp của sản ...
Chứng nhận hợp quy
Hỗ trợ trực tuyến